§  1.    Klubbens namn är Västerås Släktforskarklubb.

§  2.    Klubbens ändamål är att förena dem som är intresserade av släktforskning och liknande forskning i syfte, att samordna medlemmarnas resor till olika arkiv och bereda tillfälle till utbyte av resultat.

§  3.    Medlemskap erhålles av den som anmäler sitt intresse och betalar den årsavgift som årsmötet fastställer.

§  4.    Årsmötet utser ordförande samt åtta ledamöter till styrelse och två revisorer samt två ledamöter till valberedning, varav en utses till sammankallande. Styrelsen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna är närvarande (fyra ledamöter samt ordförande).

            Samtliga styrelseledamöter väljs på 2 år, varav hälften vartannat år.

            Revisorer och valberedning väljs på 1 år.

§  5.    Ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning beviljas av årsmötet på revisorernas förslag.

§  6.    Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när de övriga ledamöterna så önskar.

§  7.    Styrelsen ska:

            a) konstituera sig

            b) verkställa forskarklubbens beslut

            c) gemensamt svara för de löpande ärendena under mandattiden

§  8.    Räkenskaperna ska föras per kalenderår och revideras före årsmötet.

§  9.    Årsmötet hålles inom första kvartalet på styrelsens kallelse. Övriga möten anordnas när styrelsen så finner påkallat eller minst 1/3 av medlemmarna så önskar. Kallelse utsändes minst en vecka före möte.

§ 10.   Rösträtt utövas på allmänna möten av varje närvarande medlem, som därvid har endast

            1 röst. Vid lika röstetal avgör lotten vid val, i övriga frågor avgör ordföranden.

§ 11.   Alla möten protokollförs. Årsmötesprotokollet justeras av ordföranden och två justeringsmän, vilka utses av årsmötet. Styrelsemötesprotokollen justeras av ordföranden.

§ 12.   Hedersmedlemmar kan utses.

§ 13.   Vid fråga om klubbens upplösning ska beslut härom fattas på ett extra möte och närmast följande årsmöte, varvid 3/4 av de närvarande medlemmarna äger fatta beslut. Mötena ska omfatta minst 4 personer. Klubbens handlingar tillfaller Västerås stadsarkiv. Övriga tillgångar tillfaller Västerås Stadsbibliotek för att användas till något ändamål som sammanfaller med klubbens tidigare verksamhet.

§ 14.   Förslag till ändring av dessa stadgar ska skriftligen inlämnas till styrelsen minst 1 månad före årsmötet. Förslagsändringen meddelas medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. För att genomföra ändringar fordras att minst 2/3 av de närvarande röstar

            för detsamma.